De Flora- en faunawet die op 1 april 2002 in werking is getreden, regelt de bescherming van planten en dieren. De Flora- en faunawet regelt hoe men bij ingrepen in het landschap met bepaalde planten en dieren rekening moet houden. Deze wet vervangt de Vogelwet, de Jachtwet en een deel van de Natuurbeschermingswet.

Overheden, projectontwikkelaars en particulieren moeten vrijwel bij elke ruimtelijke ingreep een flora- en faunatoets laten uitvoeren. Voorafgaand aan een project dient te worden onderzocht welke planten en dieren er in het plangebied voorkomen en of dit negatieve gevolgen heeft. Het is verstandig en raadzaam om tijdig voor de geplande start van het project een flora- en faunaonderzoek te laten uitvoeren.

Enkele voorbeelden van projecten die onder de Flora- en faunawet vallen:
- natuurontwikkelingsprojecten
- kappen van bomen
- slopen van gebouwen
- dempen van wateren
- aanleg van bedrijventerreinen, woonwijken en campings

Dillerop natuuradvies begeleidt u in het hele traject.
Hierbij worden in grote lijnen de volgende stappen doorlopen:
- Het in kaart brengen van het voorkomen van beschermde planten en dieren.
- Een inschatting maken welke effecten de plannen op deze soorten hebben.
- Indien beschermde soorten in het plangebied voorkomen, dan wordt in het
  rapport aangegeven hoe je hiermee om kunt gaan.
- Indien gewenst wordt ondersteuning geboden bij het invullen en indienen van
. een ontheffing


Quickscan: het plangebied wordt eenmalig bezocht, waarbij aan de hand van de aanwezige biotoop wordt beoordeeld of er beschermde planten en diersoorten voorkomen.

Volledige inventarisatie: dit is noodzakelijk indien er waarschijnlijk beschermde of streng beschermde soorten in het plangebied voorkomen.

Compensatieplan: het opstellen van een plan dat onderdeel uitmaakt van een ontheffing- of vergunningaanvraag. Hiermee krijgt u te maken wanneer uw project mogelijk schadelijke effecten heeft op natuurwaarden, planten en diersoorten.
De natuurwet- en regelgeving kan in dat geval voorschrijven dat deze effecten opgeheven moeten worden door het uitvoeren van compensatiemaatregelen.

Daarnaast kan Dillerop natuuradvies u ook advies geven over ontwerp, inrichting en beheer van het plangebied, zodat binnen het projectplan optimaal rekening wordt gehouden met de natuur.